Ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych


Od 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Wprowadzona dyrektywa ma przede wszystkim na celu ochronę danych osobowych i przejrzystość ich przetwarzania.

Informujemy, że Państwa dane są całkowicie bezpieczne i kładziemy duży nacisk na odpowiednie ich przechowywanie. Jako administrator przetwarzamy Państwa dane w celach związanych ze świadczeniem naszych usług w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z wpisem do CEIDG.

Jednym z wymogów RODO [Art. 13] jest poinformowanie klientów o tym w jaki sposób przetwarzane są ich dane, kto jest ich administratorem i jakie prawa z tego tytułu im przysługują.

Administrator danych osobowych

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Agrovena Rafał Pawlikowski, ul. Hallera 4/22, 86-100 Świecie, NIP 5591788139, jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Informacja o danych jakie przetwarzamy

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych (w zależności od typu klienta – czy jest nim osoba fizyczna, czy firma – zakres wymaganych danych jest inny):
Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, nazwa firmy,
Dane dotyczące zamieszkania, siedziby firmy,
Dane identyfikacyjne: w tym NIP, PESEL, dowód osobisty: seria i nr,
Nr konta bankowego,
Nr telefonu kontaktowego,
E-mail.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane w celu:
1. marketingowym na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO),
2. zawarcia i wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),
3. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4. prowadzenia windykacji należnych nam roszczeń, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy PUH Agrovena Rafał Pawlikowski, którzy w celu wykonania swoich obowiązków mogą otrzymać do niej dostęp. Dodatkowo Państwa dane osobowe udostępniamy wyłącznie naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy. Dane są przetwarzane wyłącznie w uzgodnionym z nami zakresie. Nasi podwykonawcy to firmy: księgowa, informatyczna, transportowe, kancelaria prawna. Na Państwa pisemne żądanie udzielimy informacji dotyczących konkretnego odbiorcy danych. Następnie Instytucjom Państwowym na potrzeby kontroli, w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych.

Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy i wykonaniem jej zapisów przetwarzamy do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz do końca okresu wynikającego z przepisów prawa określającego okres przechowywania danych osobowych, np. przepisy podatkowe.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, mają Państwo prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego
f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Bezpieczeństwo danych

Nasza baza danych jest odpowiednio zabezpieczona przed wglądem osób trzecich i dostępem z zewnątrz.

Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji praw wynikających z obowiązku ich ochrony możecie Państwo skontaktować się z nami pisemnie na adres naszej siedziby lub przez e-mail: biuro@agrovena.com