Politica privind prelucrarea datelor
cu caracter personal


1. Denumirea operatorului: S.C. AGROVENA S.R.L

2. Scopurile si obiectivele pentru care sunt colectate si prelucrate datele:

Conform Regulamentul U.E. nr. 679/ 27.04.2016, persoanelor fizice ale caror date sunt prelucrate, le sunt garantate dreptul de acces la acestea, de rectificare sau stergere a acestora, de restrictionare a prelucrarii, de a se opune prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor precum si dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment.

Agrovena SRL prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de persoane fizice in conformitate cu dispozitiile legale cu privire la protectia datelor cu caracter personal din Romania, prelucrarea fiind intr-un scop legitim, contractual, de gestiune economica-financiara si administrativa.

Agrovena SRL ia toate masurile necesare pentru a pastra toate informatiile personale in conditii de siguranta si confidentialitate.

Scopul colectarii datelor il reprezinta:
- derularea si executarea contractului de prestari servicii incheiat intre Agrovena SRL si CLIENT, inclusiv date colectate si prelucrate in etapele premergatoare incheierii contractului;
- colectarea legitima, de gestiune economica-financiara si administrativa. Agrovena SRL colecteaza doar acele date care sunt necesare pentru incheierea si executarea in bune conditii a contractelor de prestari servicii

Date personale reprezinta:
- orice informatie care poate fi legata de o persoana fizica identificata sau identificabila;
- include toate informatiile care fac referire la un element de identificare (ex. nume si prenume; data si locul nasterii; cod numeric personal; serie si numar buletin; cetatenie, semnatura; telefon; email; loc de munca, profesie, etc).

In situatia in care este accesat site-ul Agrovena, www.agrovena.com, browser-ul de internet nu transmite in mod automat date (ex. adresa URL a paginii de internet care face trimiterea, data si ora accesarii, fisierul accesat, cantitatea datelor transmise, tipul si versiunea browserului, sistemul de operare, etc.) catre serverul Agrovena. Aceste date (cum sunt adresele IP) nu sunt colectate sau utilizate in vreun scop.

Anumite date de trafic (cum sunt adresele IP) pot fi, in anumite circumstante, date cu caracter personal si vor fi tratate ca atare.

3. Tipul operatiunilor de prelucrare sunt: atat de natura legala cat si contractuala.

4. Existenta si natura mijloacelor de protectie a prelucrarii: Sisteme de protectie mixte (ex. terminale dedicate, fisiere parolate etc.);

5. Durata pentru care sunt stocate datele (perioada dupa care sunt sterse):

Societatea stocheaza datele cu caracter personal doar pe perioada necesara atingerii scopurilor in care datele au fost colectate si in care vor fi ulterior prelucrate, precum si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare cu privire la arhivarea documentelor.

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru administrarea portofoliului de clienți.

6. Daca se realizeaza transmisii interne sau externe de date si care este scopul acestora:

Transferul de date este intotdeauna permis in urmatoarele situatii:
a) Cand persoana vizata si-a dat in mod explicit consimtamantul pentru executarea transferului
b) Cand este necesar pentru executarea unui contract incheiat intre persoana vizata si Operator sau pentru executarea unor masuri precontractuale dispune la cererea persoanei vizate
c) Cand este necesar pentru incheierea sau pentru executarea unui contract incheiat ori care se va incheia in interesul persoanei vizate, intre Operator si tert
d) Cand este necesar pentru satisfacerea unui interes public major, precum apararea nationala, ordinea publica sau siguranta nationala, pentru buna desfasurare a procesului penal ori pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in justitie cu conditia ca datele sa fie prelucrate in legatura cu acest scop su nu mai mult timp decat este necesar
e) Cand este necesar pentru a proteja viata, integritatea fizica sau sanatatea persoanei vizate
f) Cand intervine ca urmare a unei cereri anterioare de acces la documente oficiale care sunt publice ori a unei cereri privind informatii care pot fi obtinute din registre sau prin orice alte documente accesibile publicului.

1. Situatii in care se incadreaza operatiunea din punct de vedere al legalitatii prelucrarii

Conform Art. 6: Legalitatea prelucrării:

(1) Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:
(a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
(b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
(c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
(d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
(e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul
(f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Litera (f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorități publice în îndeplinirea atribuțiilor lor.

(2) În cazul în care prelucrarea în alt scop decât cel pentru care datele cu caracter personal au fost colectate nu se bazează pe consimțământul persoanei vizate sau pe dreptul Uniunii sau dreptul intern, care constituie o măsură necesară și proporțională într-o societate democratică pentru a proteja obiectivele menționate la articolul 23 alineatul (1) – securitatea naţională, apărarea, ordinea publică, procedurile judiciare – operatorul, pentru a stabili dacă prelucrarea în alt scop este compatibilă cu scopul pentru care datele cu caracter personal au fost colectate inițial, ia în considerare, printre altele:
(a) orice legătură dintre scopurile în care datele cu caracter personal au fost colectate și scopurile prelucrării ulterioare preconizate;
(b) contextul în care datele cu caracter personal au fost colectate, în special în ceea ce privește relația dintre persoanele vizate și operator;
(c) natura datelor cu caracter personal, în special în cazul prelucrării unor categorii speciale de date cu caracter personal, în conformitate cu articolul 9, sau în cazul în care sunt prelucrate date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni, în conformitate cu articolul 10;
(d) posibilele consecințe asupra persoanelor vizate ale prelucrării ulterioare preconizate;
(e) existența unor garanții adecvate, care pot include criptarea sau pseudonimizarea.

2. Principiile de prelucrare

Conform Art. 5 Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

(1) Datele cu caracter personal sunt:
(a) prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”)
(b) colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale („limitări legate de scop”);
(c) adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
(d) exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
(e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate („limitări legate de stocare”);
f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).
(2) Operatorul este responsabil de respectarea alineatului (1) și poate demonstra această respectare („responsabilitate”).

3. Drepturile persoanelor vizate

Art. 15.Dreptul de acces al persoanei vizate
(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii:
a) scopurile prelucrării;
b) categoriile de date cu caracter personal vizate;
c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal leau fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale;
d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
e) existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
f) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile privind sursa acestora;
h) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
(2) În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanţiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer.
(3) Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.
(4) Dreptul de a obţine o copie menţionată la alineatul (3) nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.
Secţiunea 3: Rectificare şi ştergere

Art. 16. Dreptul la rectificare Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

Art. 17. Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")
(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: a)datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; b)persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; c)persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2); d)datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; e)datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul; f)datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1).
(2) În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligat, în temeiul alineatului (1), să le şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.
(3) Alineatele (1) şi (2) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară: a)pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare; b)pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul; c)din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) şi (i) şi cu articolul 9 alineatul (3); d)în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care dreptul menţionat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau e)pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. (la data 23-mai-2018 Art. 17, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 3 rectificat de punctul 3. din Rectificare din 23-mai-2018)

Art.18. Dreptul la restricţionarea prelucrării
(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: a)persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; b)prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; c)operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau d)persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
(2) În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată în temeiul alineatului (1), astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.
(3) O persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării în temeiul alineatului (1) este informată de către operator înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare.

Art. 19. Obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a prelucrării efectuate în conformitate cu articolul 16, articolul 17 alineatul (1) şi articolul 18, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

Art. 20. Dreptul la portabilitatea datelor
(1) Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: a)prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b); şi b)prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
(2) În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1), persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
(3) Exercitarea dreptului menţionat la alineatul (1) din prezentul articol nu aduce atingere articolului 17. Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul.
(4) Dreptul menţionat la alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora. Secţiunea 4: Dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat

Art. 21. Dreptul la opoziţie
(1) În orice moment, persoana vizată are dreptul să se opună, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f), a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. (la data 23-mai-2018 Art. 21, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 4 rectificat de punctul 4. din Rectificare din 23-mai-2018)
(2) Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.
(3) În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.
(4) Cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul menţionat la alineatele (1) şi (2) este adus în mod explicit în atenţia persoanei vizate şi este prezentat în mod clar şi separat de orice alte informaţii.
(5) În contextual utilizării serviciilor societăţii informaţionale şi în pofida Directivei 2002/58/CE, persoana vizată îşi poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificaţii tehnice.
(6) În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), persoana vizată, din motive legate de situaţia sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepţia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

Art. 22. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri
(1) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
(2) Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care decizia: a)este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi un operator de date; b)este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului şi care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate; sau c)are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate.
(3) În cazurile menţionate la alineatul (2) literele (a) şi (c), operatorul de date pune în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puţin dreptul acesteia de a obţine intervenţie umană din partea operatorului, de a-şi exprima punctul de vedere şi de a contesta decizia.
(4) Deciziile menţionate la alineatul (2) nu au la bază categoriile speciale de date cu caracter personal menţionate la articolul 9 alineatul (1), cu excepţia cazului în care se aplică articolul 9 alineatul (2) litera (a) sau (g) şi în care au fost instituite măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate.

4. Cum procedeaza operatorul in caz de incident:

Suspenda operatiunea de prelucrare pana la clarificarea situatiei de fapt si implementarea unor masuri de protectie adecvate in scopul respectarii drepturilor si libertatilor persoanelor vizate.

11. Modalitatea de acordare si retragere a consimtamantului:

Agrovena SRL nu trebuie sa solicite consimtamantul, conform Art. 6 alin. 1), lit. b si c.
Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimțământului, persoana vizată este informată cu privire la acest lucru. Retragerea consimțământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia.

12. Daca exista responsabil cu protectia datelor notati modalitatea de contactare a acestuia:

Pentru orice alte informatii cu privire la modul de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal, va puteti adresa la Agrovena SRL, Arad, Str. Aurel Crisan, nr. 7A, birou 19 si/sau la tel. 0741.018.622 si/sau pe adresa de e-mail: office@agrovena.com

Dreptul de a redacta petitii, plangeri si de a deschide actiune in instanta.

Persoanele vizate pot sa solicite informatii si/sau sa depuna o reclamatie cu privire la Politica de securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal si/sau la prelucrarea datelor cu caracter personal, contactand Managerul pe probleme de protectia datelor cu caracter personal, la adresa de e-mail: office@agrovena.com.